Wilt u een vrijblijvende afspraak?

vul ons contactformulier in en we nemen contact met u op.

contactformulier

Algemene voorwaarden

Website

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van De Zanderik, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Zanderik. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Zanderik is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Zanderik.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Zanderik te mogen claimen of te veronderstellen.

De Zanderik streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Zanderik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Werkzaamheden

Uitvoering van de overeenkomst
De Zanderik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen De Zanderik en opdrachtgever te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst De Zanderik uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de overeenkomst. Eventuele
afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.

Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van opdrachtgever, door De Zanderik extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en De Zanderik, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal De Zanderik opdrachtgever desgevraagd zo veel mogelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst tussen De Zanderik en opdrachtgever komt tot stand nadat De Zanderik een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de opdrachtgever een door De Zanderik opgestelde opdrachtbevestiging ondertekend retour heeft gezonden of akkoord heeft gegeven via email. Een door De Zanderik verzonden factuur voor de in de opdracht vermelde diensten staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.

Indien De Zanderik een offerte aan opdrachtgever verzendt en opdrachtgever nalaat deze te ondertekenen en/of te retourneren aan De Zanderik, terwijl die dienstverlening reeds is aangevangen en/of opdrachtgever PostAds betaalt ten aanzien van de diensten zoals genoemd in de betreffende offerte, wordt geacht dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, conform de verzonden maar niet geretourneerde/ondertekende offerte.

Indien tussen opdrachtgever en De Zanderik een overeenkomst tot stand is gekomen, behoudt De Zanderik niettemin het recht om bepaalde op basis van deze overeenkomst door opdrachtgever gegeven opdrachten te weigeren. Deze weigering kan in ieder geval zijn gegrond op:
a. De inhoud, aard, strekking of vorm van een opdracht;
b. Technische bezwaren;
c. Redenen van principiële aard;
d. Strijd met wet- of regelgeving en/of de belangen van De Zanderik.

Indien een deel van een opdracht op grond van het voorgaande wordt geweigerd, zal De Zanderik de  opdrachtgever compenseren voor de waarde van dat deel van de overeenkomst.

Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens een klacht door de opdrachtgever met voldoende ondersteunend bewijs en binnen 5 (vijf) werkdagen.

Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijke overeenstemming tussen partijen.

Duur overeenkomst en beëindiging
Een overeenkomst heeft een duur zoals tussen partijen (schriftelijk) is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de diensten is voltooid.

Indien geen duur is overeengekomen en partijen een overeenkomst hebben gesloten die betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten (duurovereenkomst), wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van 1 (één) maand en wordt deze telkens voor eenzelfde periode verlengd, tenzij de overeenkomst minimaal één maand voor het verstrijken van de contractstermijn door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd.

Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

De Zanderik kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen daarvoor voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • Aan een der partijen – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;
  • Ten aanzien van een der partijen faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • Opdrachtgever in strijd handelt met de openbare orde of de goede zeden, of met enige uit de overeenkomst met De Zanderik voortvloeiende verplichting;
  • Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van derden;
  • Opdrachtgever in strijd handelt met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van De Zanderik;
  • Er sprake is van herhaalde betalingsproblemen van opdrachtgever;
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet;
  • Opdrachtgever informatie op het internet verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • Opdrachtgever informatie op het internet verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;

De Zanderik zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden.

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen De Zanderik reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij opdrachtgever bewijst dat De Zanderik ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Zanderik vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen De Zanderik ter uitvoering van de overeenkomst
reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Prijs en betaling
Tenzij in de overeenkomst anders aangegeven zijn alle door De Zanderik genoemde prijzen exclusief  omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat De Zanderik gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste 3 (drie) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

De Zanderik is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste 3 (drie) maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door De Zanderik kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 (zeven) werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van de prijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor de levering van diensten geldt dat De Zanderik het volledig verschuldigde bedrag in 1 betalingstermijn in rekening brengt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Betalingen dienen plaats te vinden veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld. opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met 2 (twee) procent per jaar tot aan het moment van voldoening. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Zanderik de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is opdrachtgever de door De Zanderik gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft De Zanderik, onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, het recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten.

Alle betalingen door opdrachtgever aan De Zanderik strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door De Zanderik gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste nog openstaande facturen van opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding van opdrachtgever.

De Zanderik is gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen, alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst zal worden overgegaan of daarmee door gegaan.

Indien de bedoelde zekerheid niet, of niet voldoende, wordt aangetoond, heeft De Zanderik het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Zanderik.nl op deze pagina.